اپلیکیشنهای جدید رادیو شمرون

درخواست ترانه

جوکستان

فرهنگ لغات و اصطلاحات

ایمیلهای ما
جوک تصادفی از جوکستان سایت فرستاده شده توسط: esi
ﺭﻓﺘﻢ ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﺨﺮﻡ ... ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﺎﺭ ﻗﻠﻤﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟؟ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻻﺩﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺑﺰﺍﺭﯼ !!!! ..........!!!!!..............!!!!!! ﻣﻨﻢ ﺍﺯﺵ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪﺍﺱ